Yesteday 

Yesterday  Compasso 1 ao 8
01:00
Yesterday Compasso 3
03:17
Yesterday Compasso 4
01:53
Yesterday Compasso 5
02:25
Yesterday Comasso 6
01:14
Yesterday compasso 9
06:08
Yesterday compasso 10